สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำปาง

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อนประเภท  พุน้ำร้อน

จำนวนบ่อ/ตาน้ำร้อน  2 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

พื้นที่ - มีทางราดยาง ค่อนข้างชำรุด 2 เลน มีการถมดินและปูหญ้าเพื่อความสวยงาม มีการลาดพื้นผิวแข็งเป็นทางเดิน

น้ำพุร้อน - น้ำใสไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีตะไคร่น้ำสีเขียว

ภูมิทัศน์ - พื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนา มีการปรับแต่งภูมิทัศน์ แต่ขาดความกลมกลืน และมีสิ่งก่อสร้างบดบังมุมมอง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ - ส่วนใหญ่เป็นไม้จัดสวน

สัตว์ป่า - ไม่มีข้อมุล

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์โป่งพุร้อน - น้ำใช้อุปโภค การท่องเที่ยว/นันทนาการ ฟื้นฟูสุขภาพ/ธรรมชาติบำบัด

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโป่งพุร้อน - ชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- สามารถมองเห็นทุ่งโล่งและทิวเขา บริเวณโป่งพุร้อนไม่มีทัศนียภาพที่โดดเด่น

- มีปริมาณพื้นดาดแข็งปานกลาง คือ การก่อขอบบ่อ และลานเพื่อเดินชมรอบๆบ่อ

- การจัดลำดับการเข้าถึงโป่งพุร้อนไม่ชัดเจน ขาดป้ายบอกทาง ทำให้นักท่องเที่ยวจะเดินแบบไม่มีทิศทาง

- ตำแหน่งกิจกรรม/อาคาร/สิ่งอำนวยความสะดวกยังไม่เหมาะสม มักบัดบังมุมมองเมือมองจากภายนอก

- ตำแหน่งของห้องสุขาและสิ่งก่อสร้าง เช่น บ่อเจาะ แทงค์น้ำ รางน้ำ และสระเด็ก ตั้งอยู่กลางพื้นที่ทำให้ดูไม่เป็นระเบียบและบดบังบ่อน้ำร้อน

- การออกแบบอาคาร/สิ่งก่อสร้าง มีการใช้วัสดุธรรมชาติน้อย รูปแบบและสีสันขาดความกลมกลืนกับธรรมชาติ แต่มีขนาดค่อนข้างเหมาะสม

โครงการพัฒนา

ไม่มีข้อมูล

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1. ลานดิน           6. อาคารทิ้งร้าง

2. สระแช่น้ำแร่         7. ห้องสุขาแยกชายหญิง

3. แทงค์พักน้ำ        8. อาคารนวดแผนไทย

4. ห้องอาบน้ำแร่       9. ศาลาพักผ่อน

5. บ่อแช่            10. ทางเดินเท้า

                              

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -