สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำปาง อำเภอ อำเภอเสริมงาม ตำบล เสริมกลาง 52210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน มี 3 จุด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน เป็นดินหินแม่น้ำ ไม่มีการปรับแต่ง

น้ำ น้ำใสไม่มีสี ปริมาณน้ำน้อย แต่ถ้าในช่วงฤดูฝนน้ำเพิ่มขึ้นและมีกลิ่นกำมะถันรุนแรง

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ พรรณไมม้ในป่าธรรมชาติ

สัตว์ป่า    ไม่มีข้อมูล

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -