สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอภูเรือ ตำบล หนองบัว 42160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        มีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ชั้นหินเอียงเทจากแนวระนาบ  9 องศา วางตัวในทิศทางประมาณ 230 องศา บริเวณภูเรือ ประกอบด้วย 2 หมวดหิน จากอายุแก่ไปอายุอ่อนดังนี้ 1. หมวดหินเสาขัว วางตัวรองรับอยู่ตอนล่าง ประกอบด้วย ชั้นหินสลับกันเป็นแบบ cycles ของหินโคลนปนทรายแป้งสีน้ำตาลแดง สลับกับหินทรายแป้ง หินทรายเม็ดละเอียดถึงเม็ดปานกลาง และหินกรวดมนกับชั้นของ caliches, calcrete nodules และ thin-bedded and nodular silcretes และ 2. หมวดหินภูพาน วางตัวปิดทับอยู่ตอนบน ประกอบด้วย หินทราย และหินกรวดมน สีน้ำตาลแกมเหลือง ส้มอ่อน เทา ชมพู และขาว เม็ดขนาดปานกลางถึงหยาบมาก บางชั้นของหินทรายมีกรวดปน  และมีชั้นเฉียงระดับขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ หินกรวดมีขนาดใหญ่ถึง 5 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ประกอบด้วย แร่ควอตซ์ และเชิร์ต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนประกอบด้วย เขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิตสลับกันไป ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มีที่ราบสูงสลับกับ ยอดเขาสูงทั่วไป มียอดเขาสูงที่สุดคือ ยอดภูเรือ มีความสูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
        ดิน บนยอดภูส่วนใหญ่เป็นดินทราย
        มีแหล่งน้ำซับ 
        ภูมิทัศน์ ทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ มีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

       พืชพรรณ ป่าสนเขา สลับกับสวนหินธรรมชาติแซมด้วยพุ่มไม้เตี้ย สลับด้วยทุ่งหญ้าเป็นระยะ ไม้พื้นล่างที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ต้นคำกร่าง กุหลาบป่า มอส เฟิน และกล้วยไม้ที่สวยงาม เช่น ม้าวิ่ง สามปอย ไอยเรศ เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน 
       สัตว์ป่า กระต่ายป่า อีเห็น หมูหริ่ง หมี เก้ง กวางป่า หมูป่า หมาไน ลิง พญากระรอกดำ ไก่ป่า

ประเภทการใช้ประโยชน์

        แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และอุทยานแห่งชาติภูเรือ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        การเข้าถึงได้สะดวกจากถนนใหญ่ มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างกลมกลืน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานจอดรถ ร้านอาหาร รูปปั้นพระพุทธรูป ทางเดิน ลานกางเต็นท์ บ้านพักนักท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย เจ้าหน้าที่สื่อความหมาย

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -