สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุตรดิตถ์ อำเภอ อำเภอน้ำปาด ตำบล ห้วยมุ่น 53110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ยอดสูงสุดของภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเล 2,102 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 5 ของประเทศไทยอุทยานแห่งนี้มีจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกภูสอยดาว เป็นน้ำตก 5 ชั้น และการผจญภัยขึ้นสู่ลานสนสามใบอันสวยงาม มีเนื้อที่กว้างประมาณ 1,000 ไร่ มีความสวยงามมาก มีถนนลาดยาง เข้าถึงพื้นที่ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจ

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    โครงสร้างทางธรณีวิทยา ส่วนใหญ่เป็นหินชั้นหรือหินตะกอน ทำให้มีทรัพยากรแร่จำกัด ส่วนใหญ่เป็นแร่อโลหะ  แร่อโลหะที่สำคัญคือ แร่ดินขาว นอกจากนั้นก็มีหินอ่อน และแร่ทัลต์
ลักษณะภูมิประเทศ    ภูสอยดาว เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาเพชรบูรณ์ตะวันออกและตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจดทิศใต้ เป็นเทือกเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นที่ราบประมาณร้อยละ 15 ของพื้นที่ทั้งหมด
ดิน    สภาพพื้นที่มีความลาดชันตั้งแต่ 35 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ประกอบไปด้วยดินหลายชนิด มีทั้งดินลึกและดินตื้น บางแห่งมีก้อนกรวดและก้อนหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน หรือกระจัดกระจายอยู่ตามผิวดิน มีการระบายน้ำดี จนถึงมีการระบายน้ำมากเกินไป ลักษณะเนื้อดิน สีของดิน และปฏิกิริยาดินแตกต่างกันไป 
น้ำ    เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำภาค และลำน้ำปาด
ขยะ    ขยะในพื้นที่เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการจัดการขยะเป็นระบบของอุทยานแห่งชาติที่มีการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวนำขยะลงมาด้วยและมีการจัดการของอุทยานแห่งชาติ
ภูมิทัศน์    สภาพภูมิทัศน์โดยรอบเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ยังคงมีพืชพรรณและสัตว์ป่าหายาก ภูมิทัศน์โดยรอบเหมาะแก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมาก

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    สภาพป่าเป็นป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ ไม้สำคัญ ได้แก่ ไม้แดง ไม้ประดู่        ไม้วงศ์ยาง นอกจากนี้ยังพบกล้วยไม้รองเท้านารี และสมุนไพรที่สำคัญอีกมาก
สัตว์ป่า    สภาพป่าที่สมบูรณ์ ยังคงสัตว์ป่าที่หายาก เช่น กระทิง เลียงผา กวาง เก้ง หมี และนกนานาชนิดเกือบ 200 ชนิด

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการศึกษา วิจัย เรียนรู้

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สภาพลักษณะพื้นที่เป็นป่าที่ยังคงสภาพอุดมสมบูรณ์ สุนทรียภาพเหมาะแก่การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ และถ่ายภาพดอกไม้ พืชพรรณที่หายาก รวมทั้งมีแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์ สภาพโดยรวมเหมาะแก่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ บ้านพัก อาคารร้านค้า ร้านอาหาร ลานจอดรถ ห้องน้ำ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -