สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี อำเภอ อำเภอทองผาภูมิ ตำบล ลิ่นถิ่น 71180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อนมี 1 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน พื้นดินริมตลิ่ง เป็นดินตะกอนจากแม่น้ำ

น้ำ น้ำใสไม่มีกลิ่น  มีการผสมกับน้ำเย็น

ขยะ -

ภูมิทัศน์ มุมมองจากจุดจอดรถ ไปที่พุร้อนไม่สวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ ป่าไผ่ ขึ้นตามธรรมชาติ 

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ยังไม่มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากนัก

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- สามารถมองเห็นสภาพโป่งพุร้อนในช่วงน้ำลด จุดที่ยืนชม เป็นตลิ่งริมแม่น้ำ

โครงการพัฒนา

ไม่มีโครงการพัฒนา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -