สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

พื้นที่ทั้งหมดมีการลาดพื้นผิวแข็ง 

น้ำผุดมาเล็กน้อยตลอดเวลา และน้ำยังขังอยู่เป็นแอ่งๆ

ลักษณะภูมิทัศน์โดยรอบเป็นเมืองคิดถนน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีพันธุ์ไม้ประดับโดยรอบ

ประเภทการใช้ประโยชน์

ชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

โป่งพุร้อนตั้งอยู่ในเขตเมืองจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการพัฒนาทางกายภาพได้

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.บ่อน้ำร้อน

2.ลานอาบน้ำ

3.บ่อแช่น้ำร้อน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -