สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำพุน้ำร้อนมี 9 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน มีการก่อสร้างลาดพื้นโดยคอนกรีด

น้ำ ใส่ไม่มีกลิ่น

ภูมิทัศน์ วัสดุที่มาตกแต่งไม่กลมกลื่น

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

ไม่มีการตกแต่งเป็นหญ้าผสมกับป่าไฝ่

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยว/นันทนาการ มีการจัดเป็นสวนน้ำให้มาใช้ประโยชน์

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- การพัฒนาสิ่งก่อสร้างความสะดวกขาดการวางผัง การออกแบบ ทำให้ขัดต่อธรรมชาติ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.ศาลาพักผ่อน

2.ห้องสุขา

3.ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

4.สระว่ายน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -