สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 2 จุด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน  เทพื้นด้วยกรวด

น้ำ น้ำใส มีรสชาติเค็ม มีน้ำผุดออกมาจากพื้น

ขยะ พบเห็นบาง

ภูมิทัศน์ ล้อมรอบด้วยป่าชายเลนและมีการสร้างบ่อล้อมรอบน้ำที่ผุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

เป็นสังคมพืชป่าชายเลน

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีชาวบ้านน้ำน้ำไปใช้ประโยชน์และมีการทำเกษตรกรรม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

ทัศนียภาพและองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เดิมมีความสวยงาม  แต่มีการออกแบบและขาดการปรับปรุงยังขาดเอกลักษณ์

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.ร้านค้า

2.ศาลา

3.ถังขยะ

4.ม้านั่ง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -