สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

จำนวนพุร้อน 1 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

- ดิน บริเวณใกล้น้ำตกเป็นหินแม่น้ำ

- น้ำ ใสไม่มีกลิ่น มีหินเกาะมีตะไคร่น้ำบ้าง น้ำ

- ขยะส่วนใหญ่เป็นไม้

- สภาพสวยงามมีความกลมกลืนกันดี มีลักษณะเป็นน้ำตกไม่เด่นนัก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

สังคมป่าที่ราบต่ำ

ประเภทการใช้ประโยชน์

- การท่องเที่ยว/นันทนาการ

- การอุปโภค มีการให้บริการอาบน้ำแร่

- ฟื้นฟูสุขภาพ

- ป่าพรุ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

บรรยากาศในพื้นที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ มีการแบ่งพื้นที่แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ชัดเจน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.บ่ออาบน้ำแร่                5.ศาลาพักผ่อน

2.ห้องอาบน้ำแร่              6.ร้านอาคาร

3.อาคารนวดเพื่อสุขภาพ    7.ถังขยะ

4.ห้องสุขา                     8.ลาดจอดรถ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -