สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำสำคัญของตำบลมีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายสูง และคงสภาพธรรมชาติอยู่มาก

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำใช้เพือการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชาวบ้านและชุมชน เป็นที่เลี้ยงสัตว์และปลุกผัก รวมถึงเป็นที่พักผ่อน และเป็นที่ระบายน้ำของชุมชน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีเส้นทางในการเดินทาง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -