สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงใหม่ อำเภอ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบล สุเทพ 50200

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกเล็กๆ สูงประมาณ 10 เมตร  มีน้ำไหลตลอดป รอบๆบริเวณน้ำตกสวยงามด้วยทิวทัศน์และร้่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ น้ำตกห้วยแก้วตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นสถานที่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ท่ามกลางเมืองใหญ่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

       ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภทแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีความลาดชันไปตามลักษณะเชิงเขา ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
  • น้ำ มีน้ำมากในช่วงฤดูฝน
  • ขยะ พบขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มีพรรณไม้ที่อยู่ในสังคมป่าเบญจพรรณ มีไผ่ชนิดต่างๆ ขึ้นปะปนอยู่หลายชนิด พืชพรรณประกอบด้วย สัก ตะแบก ประดู่ มะเกิ้ม  สมอไทย กาสามปี สลีนก  กระบก ซ้อ เป็นต้น
  • สัตว์ป่า น้ำตกห้วยแก้วอยู่ในบริเวณพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สัตว์ป่าที่ยังคงพบเห็นได้ในปัจจุบัน เช่น อ้นเล็ก หนูท้องขาว เต่าปูลู  นกกระทาทุ่ง นกกระเต็นน้อย นกกางเขนบ้าน เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

         การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อยใจ

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

         ร้านค้าสวัสดิการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -