สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาญจนบุรี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 1 จุด

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- ภูมิทัศน์โดยรอบเป็นเหมือนแร่เก่า มีอ้างเก็บน้ำและไม่เห็นสภาพโป่งร้อนเดิม

โครงการพัฒนา

โครงการสูบน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -