สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำพุ 4 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน มีการลาดซีเมนต์

น้ำ เป็นตาน้ำร้อนเป็นบ่อน้ำเย็น

ขยะ เห็นอยู่ทั่วบริเวณ

ภูมิทัศน์ พื้นที่เป็นพื้นที่ชนบท ล้อมรอบด้วยถนนน และที่อยู่อาศัย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พบพรรณไม้ท้องถิ่น 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- พื้นที่ไม่โดด้ด่น สภาพพื้นที่จะอยู่บริเวณชุมชน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.พื้นคอนกรีด

2.การตั้งน้ำมันจึดต่างๆ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -