สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบุรี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อน 1 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน มีการลาดพื้นที่เดินยาว 400 เมตร

น้ำ ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น

ขยะ - 

ภูมิทัศน์ มีการออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีการตกแต่งพรรณไม้ ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ

ประเภทการใช้ประโยชน์

การท่องเที่ยวธรรมชาติ  ฟื้นฟูธรรมชาติบำบัด

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- พื้นที่เป็นคอนกรีด แบ่งเป็นส่วนให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

1.อาคารที่ทำการ         6.ร้านอาคารกึ่งถาวร    11. ศาลา / ม้าหิน  16.ถังขยะ

2.อาคารที่มีห้องแช่รวม .7 ร้านอาคารชุมชน      12 ป้ายบอกทาง

3.ห้องอาบน้ำแยก        8 อาคารเก็บของ        13.ลานกางเต็นท์

4.โรงนวด                 9.ป้อมยาม                14.โทรศีพท์

5.บ่อพักน้ำ               10.สมามเด็กเล่น         15.ไฟฟ้า

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -