สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุพรรณบุรี

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

พุน้ำร้อนมี 4 จุด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน เป็นดินลูกรัง บริเวณบ่อน้ำร้อนปกคลุมไปด้วยหญ้า

น้ำ เป็นตาน้ำร้อนในธารบ่อน้ำเย็น และมีบัวขึ้นเต็มบ่อ

ขยะ ไม่พบเห็น

ภูมิทัศน์ มีความสวยงามเป็นธรรมชาติของภูเจาและแม่น้ำ  

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ ส่วนใหญ่เป็นวัชพืช

ประเภทการใช้ประโยชน์

พื้นที่ธรรมชาติและชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

เป็นที่รอบๆ โป่งพุร้อนมีทัศนียภาพที่สวยงามน่าประทับใจ สิ่งก่อสร้างมีเล็กน้แย ปัจจุบันยังมีเส้นทางเข้าถึง ทำให้พื้นที่ขาดความสวยงาม 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ขอบบ่อและลานคอนกรีด

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
- ไม่มีรูปภาพ -