สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่ อำเภอ อำเภอเมืองกระบี่ ตำบล อ่าวนาง 81000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา เกาะ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีน้ำพุร้อน 1 จุด 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ดิน มีสภาพธรรมชาติ

น้ำ ไม่ใส่มาก ไม่มีกลิ่น

ขยะ ไม่พบเห็น

ภูมิทัศน์ ล้อมรอบด้วยป่ายางมีแอ่งน้ำร้อนพุมาเล็กน้อย 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

ล้อมรอบด้วยต้นยาง

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและยังเป็นพื้นที่ทางการเกษตรกรรม

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

- ทัศนียภาพบริเวณโป้งพุร้อนยังเป็นธรรมชาติเดิมมีสวนยางล้อมรอบ แต่ยังไม่มีความโดดเด่น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทเกาะ
- ไม่มีรูปภาพ -