สถานที่ตั้ง

จังหวัด กระบี่ อำเภอ อำเภอเมืองกระบี่ ตำบล ทับปริก 81000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ําตกห้วยโต้เกิดจากเขาพนมเบญจาตกจากหน้าผาสูง มี 11 ชั้น บางชั้นสูงประมาณ 70-80 เมตร มีแอ่งน้ํากว้างใสสะอาดเหมาะสําหรับเล่นน้ํา

แอ่งน้ําแต่ละชั้น มีชื่อเรียกต่างกันเช่น วังเทวดา วังชก และวังสามหาบ

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา              ชั้นหินที่สําคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต

ลักษณะภูมิประเทศ    เป็นเทือกเขาที่ สลับซับซ้อน มีหน้าผาสูงชัน เทือกเขามีลักษณะเป็นแนวยาวตลอดจากเหนือจรดใต้

ปริมาณน้ำ              มีน้ําไหลตลอดทั้งปี

ปริมาณขยะ             พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ        ป่าดิบชื้น มีไม้ที่สําคัญหลายชนิด คือ ตะเคียนทอง ยางตะแบก หลุมพอ จําปา สะตอป่า มะไฟป่า พืชพื้นล่าง ได้แก่ ปาล์ม หวาย เข็มป่า

                   และไผ่ชนิดต่างๆ เป็นต้น

สัตว์ป่า           สัตว์ป่านั้นยังชุกชุมอยู่มาก เพราะมีแหล่งน้ําและอาหารอุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไป ได้ แก่ สมเสร็จ เลี ยงผา หมูป่า เสือดํา เสือลายเมฆ

                   หมีควาย กระจง ค่าง ชะนี  ลิงเสน หมาไน กระรอก ชะมด นางอาย นกกางเขนดง นกเงือก นกคุ้ม ไก่ฟ้า และไก่ป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาลานจอดรถ ทางเดินขึ้นลงน้ําตก และสะพาน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก