สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีลักษณะโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชนสำหรับใช้ในการอุปโภค - บริโรคและเป็นแหล่งการทำประมงพื้นที่สำคัญ                 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สภาพปัจจุบัน หนองเบ็นอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 300 เมตร มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ มีความลึก แหล่งน้ำแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เนื่องจากมีถนนตัดผ่าน  ภายในบึงมีวัชพืขอยู่จำนวนมาก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

การใช้ประโยชน์  เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาในชุมชน แหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรเลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งจับสัตว์ของชุมชน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -