สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล กาฬสินธุ์ 46000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่งดอนกลางเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่  มีน้ำใช้ตลอดปี ด้านการเกษตร  ประปาชุมชน  มีการปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำจืดเพื่อให้ประชาชนได้จับเลี้ยงชีพ  จัดทำเป็นสวนสาธารณะของชุมชนริมแก่งดอนกลางเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมสำคัญในวันต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายของคนในชุมชน  และเป็นจุดชมวิวและจุดพักผ่อน มีรูปปั้นไดโนเสาร์ฝูงใหญ่ประดับตกแต่ง

ตำนานความเชื่อ

เป็นแหล่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โดยในอดีตบริเวณนี้อคีตเคยเป็นที่เลี้ยงช้างของเจ้าเมือง มีศาลและรูปปั้นของท้าวโสมพะมิตร

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้เป็นสวนสาธารณะให้ประชาชนมาใช้บริการ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเป็นที่กักเก็บน้ำที่สำคัญ

เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน แก่งตอนกลางมีพื้นที่ประมาณ 681 ไร่  

โครงการพัฒนา

มีการปรับปรุงพื้นที่ 3 ไร่ เพื่อทำเป็นส่วนสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น ตัวแหล่งน้ำอยู่ระหว่างการขุดลอกเพื่อให้กักเก็บน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -