สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งธรรมชาติที่ทีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และยังมีนิทานพื้นบ้าน

ตำนานความเชื่อ

บึงวิชัย หมายถึงบึงวิเศษ เนื่องจากในอดีตบริเวณนี้เคบเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์และปัจจุบันก็ยังอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชุมชน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีการทำเส้นทางคมนาคมในการเดินทางเข้าวัดวิเศษไชยราม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีการปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อให้เก็บกักน้ำให้ได้มาก 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาภายในชุมชนและตำบล จำนวน 4  หมู่บ้าน และเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวบ้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -