สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งที่มีโครงสร้างธรรมชาติที่ดี โดยยังคงสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค และเพื่อการเกษตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

- หนองสามขามีพื้นที่ 500 ไร่ ความลึกไม่มากนัก เนื่องจากมีวัชพืชขึ้นอยู่ทั่วไป 

- ชาวบ้านส่วนใหญ่มักจะวางอุปกรณ์ดักจับสัตว์เพราะมีปลาชุกชุม

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำที่สำคัญของชุมชน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีถนนและสะพานข้ามคลอง

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -