สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี มีสภาพที่สวยงามโดยเป็นสถานที่พักผ่อนประจำตำบลที่ยังมีความเป็นธรรมชาติ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ในปัจจุบันหนองทึงมีพื้นที่ประมาณ 332 ไร่ หนองถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมีถนนคั่น

ส่วนแรก เป็นส่วนด้านหน้าที่ติดกับถนนหลักกำลังปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ส่วนที่สอง เป็นบริเวณด้านหลังเป็นที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล สำหรับพักผ่อนมีทิศนียภาพสวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอุปโภค - บริโภคของชุมชน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ปัจจุบันหนองทึงแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมีถนนคั่น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -