สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอพระยืน ตำบล บ้านโต้น 40320

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่งกุดโดก ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ถือเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่  ชาวบ้านได้อาศัยน้ำในอ่างแห่งนี้ทำการเกษตร โดยเฉพาะทำนาข้าว และใช้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาอีกหลายหมู่บ้านที่อยู่รอบ

เป็นแหล่งน้ำที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศสูงมาก เป็นที่อาศัยของนกเป็ดหนาวที่อพยพมาในฤดูหนาว เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อชุมชนทั้งด้านการเกษตร การอุปโภค-บริโภค ประมงและเลี้ยงสัตว์ 

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

แก่งกุดโคกมีพื้นที่ประมาณ 1,426 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนของชุมชน มีถนนเลียบหนอง บางช่วงทำให้เห็นทัศนียภาพที่สวยงาม แต่บางบริเวณมีวัชพืชขึ้นหนาแน่น โดยบริเวณนี้เป็นที่ตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้เท่ากับพื้นที่ทำการเกษตรโดยรอบจำนวน 3,000 ไร่ ทางเทศบาลกำลังดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและส่งเสริมการเลี้ยงปลาในกระชัง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลบ้านโต้น ทั้งในด้านอุปโภค-บริโภค

เป็นแหล่งอาหารของประชาชนในชุมชน 

เป็นสถานที่ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ

เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ำจืด  และเลี้ยงปลาในกระชัง

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการขุดลอกวัชพืช

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  

สวนสาธารณะให้ประชาชนใช้ประโยชน์

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -