สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งที่สำคัญของท้องถิ่นใช้เพื่อการอุปโภค การเกษตร และเป็นแหล่งประมงที่สำคัญของชุมชน รวมทั้งเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำอพยพ

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจุบันหนองยายขาวมีพื้นที่ประมาณ 85 ไร่ บริเวณข้างเคียงเป็นพื้นที่เกษตร และบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งจะสูบน้ำจากหนองยายขาวไปใช้ รอบหนองน้ำมีคันดินโดยรอบและมีการปรับปรุงสภาพพื้นที่แล้วบางส่วนเพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

ในช่วงฤดูหนาวจะมีนกน้ำอพยพมาอาศัยที่แหล่งน้ำเป็นประจำทุกปี

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และมีการนำน้ำไปใช้เพื่อเลี้ยงปลาในบ่อบริเวณใกล้เคียง

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

จากทางหลวงหมายเลข 2 ก่อนถึงอำเภอพล มีทางแยกเลี้ยวขวาไปทางบ้านหญ้าคา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ 250 เมตร แหล่งน้ำจะอยู่ขวามือ 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -