สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอมัญจาคีรี ตำบล กุดเค้า 40160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-  บึงกุดเค้า อยู่ในพื้นที่บ้านหัน หมู่ที่ 3, บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 12 บ้านโจด หมู่ที่ 7 ตำบลกุดเค้า และ บ้านชีวังแคน หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับท้องถิ่น มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ บริเวณบึงยังมีทัศนียภาพสวยงาม และมีตำนานสืบต่อกันมาของแหล่งน้ำว่า ที่บึงกุดเค้ามีปลานานาชนิดโดยเฉพาะปลาค้าวจนน้ำมีกลิ่นคาวชาวบ้านจึงเรียกว่า "กุดคาว" แล้วเพี้ยนมาเป็น "กุดค้าว" และ "กุดเค้า" ในปัจจุบัน

- มีดอกบัวแดงบานสวยงามช่วงยามเช้า  และมีเกาะกลางน้ำที่ทางอำเภอมัญจาคีรีเตรียมส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บึงกุดเค้ามีพื้นที่ประมาณ 5,361 ไร่ ในปัจจุบันบึงกุดเค้าได้มีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณบึงให้เป็นสวนสาธารณะ สร้างศาลาที่พักและสวนสุขภาพเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่ออกกำลังกายของคนในชุมชน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อ พ.ศ.2543 เรื่องความหลากหลายของนกในบึงกุดเค้าพบว่า มีจำนวน 25 วงศ์ 49 ชนิด และพบนกที่อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ นกกระสาแดง

ประเภทการใช้ประโยชน์

สภาพแหล่งน้ำยังคงความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล้งผลิตน้ำประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของอำเภอมัญจาคีรี มีการทำประมงพื้นบ้าน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

- องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า และอำเภอมัญจาคีรี เตรียมที่จะผลักดันให้บัวแดงในบึงกุดเค้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของอำเภอมัญจาคีรี และของจังหวัดขอนแก่น

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอชนบทตามทางหลวงหมายเลข 2057 (ชนบท-มัญจารี) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร จะถึงอำเภอมัญจาคีรี บึงกุดเค้าอยู่หลังตัวอำเภอมัญจาคีรี

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -