สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีระบบนิเวศที่มีความหลากหลายสูงทั้งพืชน้ำและสัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณหนองน้ำ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลโดยใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตรและแหล่งทำกินของชาวบ้าน

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ปัจจุบันหนองแจมีพื้นที่ประมาณ 180 ไร่ บริเวณที่อยู่ใกล้กับชุมชนมีพื้นที่โล่งเป็นลานอเนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ตลาดนัด เล่นกีฬา เป็นต้น บริเวณแหล่งน้ำมีบัวสายเป็นจำนวนมาก จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากในยามเช้าและยามเย็น ริมบึงจะมีต้นผือขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งชาวบ้านจะนำมาใช้ทอเสื่อ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน และแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตร นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้ประโยชน์จากพืชและสัตว์น้ำที่อยู่ในหนองน้ำในการยังชีพ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

จากตัวเมืองขอนแก่นเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2 ไปอำเภอบ้านไผ่ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 208 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร เมื่อถึงสามแยกให้ตรงไป 300 เมตร เลี้ยวขวาตรงสี่แยกไปประมาณ 3 กิโลเมตร เมื่อพบบ้านดอนหัน เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกในหมู่บ้าน มีโรงเรียนอยู่ทางซ้ายมือตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร หนองแจอยู่ทางซ้ายมือ  

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -