สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

บึงทุ่งสร้าง เป็นแหล่งธรรมชาติน้ำที่ใหญ่ที่สุด ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นและเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เดิมเป็นทุ่งกว้างใหญ่มีทางน้ำฝนไหลไปสู่ห้วยพระคือแล้วไหลลงสู่แม่น้ำชี ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2447 ได้มีการสร้างทำนบกั้นน้ำระหว่างบ้านหนองใหญ่กับบ้านโคกกลาง ทุ่งสร้างจึงกลายเป็นบึงกว้างใหญ่ ปัจจุบันบึงทุ่งสร้างมีพื้นที่ประมาณ 1,692 ไร่ มีความลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร กักเก็บน้ำได้ประมาณ 3 ล้านลูกบาศ์กเมตร มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งประมงที่สำคัญที่สุดของเมือง มีการสงวนพื้นที่ไว้ประมาณ 400 ไร่ ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ นอกจากนี้ ยังได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของเมืองอีกแห่งหนึ่ง โดยจะทำการสร้างเกาะกลางบึงทุ่งสร้างเป็นสวนสุขภาพเมือง บริเวณทางเข้าจากถนนจอมพล ด้านทิศตะวันตกของบึง และมีระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณแหล่งน้ำ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

บริเวณบึงทุ่งสร้างเป็นแหล่งรองรับและบำบัดน้ำเสียของเทศบางนครขอนแก่น โดยใช้ระบบแบบธรรมชาติ(ระบบบ่อผึ่ง) ซึ่งใช้พื้นที่การบำบัดน้ำและใช้กระบวนการบำบัดทางชีวภาพ สามารถรองรับน้ำเสียได้ 78,000 ลูกบาศ์กเมตรต่อวัน ได้เริ่มเปิดให้ใช้งานมาตั้งแต่ พ.ศ.2532 บริเวณรอบบึงเป็นถนนคอนกรีต มีร้านอาหารอยู่ประปราย ประชาชนนิยมมาวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ ปัจจุบันกำลังสร้างเป็นสวนสุขภาพ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากทางหลวงหมายเลข 2 บริเวณตัวเมืองขอนแก่น ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 209 หรือภายในเขตเทศบาลเีัยกว่าถนนประชาสโมสรบีงทุ่งสร้างจะอยู่ด้านหลึงราชการของเมืองขอนแก่น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -