สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นโครงสร้างธรรมชาติที่ดี และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ โดยเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น มีระบบนิเวศที่หลากหลาย

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ เดิมมีพื้นที่ประมาณ 12,000 ไร่ ปัจจุบันตื้นเขินจนเหลืออยู่ประมาณ 6,000 ไร่ แต่มีน้ำตลอดปี ลักษณะเป็นแอ่งกระทะรับน้ำจากลำห้วยใหญ่ แหล่งน้ำยังคงสภาพสมบูรณ์ มีความเป็นธรรมชาติ โดยเป็นสถานที่พักผ่อนหน่อยใจของชุมชน และแหล่งประมงพื้นบ้านรวมทั้งการใช้น้ำด้านการเกษตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

มีความหลากหลายของนกน้ำ โดยพบนกน้ำจำนวน 26 วงศ์ 53 ชนิด ในจำนวนนี้มีนกน้ำอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ 1 ชนิด คือ นกกระสาแดง

ประเภทการใช้ประโยชน์

สภาพแหล่งน้ำยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนและพื้นที่การเกษตร เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากทางหลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น) ไปตามถนนทางหลวงหมายเลข 2131 ประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางวัดสว่างหัวหิน จากตรงนั้นตรงไปทางบ้านสะอาดจะพบแหล่งน้ำอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -