สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี มีบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บึงละหานนามีเนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ มีพื้นที่คาบเกี่ยว 3 จังหวัด คือ อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะเป็นแอ่งกระทะ รับน้ำจากแม่น้ำชีไหลผ่านที่ราบลุ่ม ลำห้วยต่างๆในบริเวณนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้สร้างศาลากลางน้ำ เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน โดยรอบบึงละหานนายังคงสภาพธรรมชาติที่สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและทำการประมง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชน และใช้สำหรับการประมงพื้นบ้าน เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงและงานสงกรานต์ มีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรกว่า 2,900 ไร่

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอแวงน้อยไปถนนทางหลวยงหมายเลข 2065 ประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางบ้านหนองผือ ประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อพบทางแยก ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปบ้านละหานนา แหล่งน้ำจะอยู่หลังวัดท่าละหานนา

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -