สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

มีโครงสร้างธรรมชาติที่ดี มีทัศนียภาพที่สวยงาม และบริเวณนี้มีนกน้ำนานาชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพ โดยเฉพาะช่วงเช้าและเย็นจะเห็นภาพนกน้ำหลายชนิดเต็มท้องฟ้า

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองละเลิงดงเค็งมีพื้นที่ประมาณ 648 ไร่ มีทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อน กำลังดำเนินการปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอ โดยการสร้างศาลาสำหรับนั่งพักผ่อนชมวิว และสร้างที่ดูนกน้ำ มีการตั้งกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ห้ามจับปลาในฤดูวางไข่ ห้ามยิงนกเป็ดน้ำ แหล่งน้ำจะมีมากในช่วงฤดูฝน ในฤดูแล้งมีน้ำเพียงบางแห่ง มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลหนองเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีป่าชุมชนโนนชาดละเลิงเค็งที่ได้รับการส่งเสริมตามแผนงานพัฒนาป่าชุมชน กรมป่าไม้ 2530-2546 และเป็นป่าชุมชนดีเด่นของจังหวัดขอนแก่น

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์หนองน้ำอย่างเป็นระบบและเข้มงวดรวมถึงการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอหนองสองห้อง ไปตามทางหลวงหมายเลข 2018 ประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งไปไม่ไกลจะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านหัวละเลิง ตรงไปประมาณ 500 เมตร จะพบแหล่งน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -