สถานที่ตั้ง

จังหวัด มหาสารคาม

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญเนื่องจากแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณน้ำที่มีเพียงพอตลอดปีไม่ตื้นเขินเลย และมีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เนื่องจากชาวบ้านได้นำดินเหนียวจากหนองน้ำแห่งนี้มาผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมที่มีเอกลักษณ์ของชุมชน

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ชาวบ้านได้จัดแบ่งพื้นที่การใช้ประโยชน์หนองน้ำเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน  โดยทำคันดินกั้นออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปา ส่วนที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และส่วนที่ขุดดินเหนียวขึ้นมาปั้นหม้อเครื่องใช้ในครัวเรือน อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เช่น โอ่งดินใส่น้ำ เตาไฟ หม้อดิน ตุ๊กตาดินเผา เป็นต้น จนกลายเป็นธุรกิจที่่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมาเป็นเวลานาน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

นอกจากใช้ผลิตน้ำประปาและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาหลายชนิดแล้วชาวบ้านได้จัดตั้งกลุ่มผลิตเครื่อวปั้นดินเผา

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ออกจากตัวเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตามทางหลวงหมายเลข 23 ประมาณ 3.5 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปยังบ้านหม้อ ประมาณ 1 กิโลเมตร

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -