สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอสหัสขันธ์ ตำบล ภูสิงห์ 46140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

       ภูสิงห์ อยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นภูเขาหินทรายที่เกิดจากการยกตัวของเปลือกโลก บนยอดเขา คือ พุทธสถานภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีพระวรกายสง่างาม ภูสิงห์ เป็นสถานพักผ่อนที่ร่มรื่น มองเห็นทิวทัศน์ทุ่งนาและน้ำในเขื่อนลำปาว

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

        พุทธสถานภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร มีพระวรกายสง่างาม ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ มีทางขึ้น 2 ทาง คือ ทางลาดยางและทางเดินเท้าเป็นบันได 401 ขั้น ทางทิศตะวันออก เป็นสถานพักผ่อนที่ร่มรื่น มองเห็นทิวทัศน์ทุ่งนาและน้ำในเขื่อนลำปาว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

       ลักาณะทางธรณีวิทยา เป็นภูเขาหินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาที่มีที่ราบบนยอดเขา
        ดินร่วนปนทราย
        พบเห็นขยะกระจายอยู่ทั่วไป
        ภูมิทัศน์ บนยอดเขามองเห็นการใช้ประโยชนืที่ดินบริเวณด้านล่างเป็นชุมชนและพื้นที่การเกษตร

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์เป็นวัด

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        มีเสารับส่งสัญญานตั้งอยู่บนภูเขา

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีการสร้างจุดชมวิวและบันไดสำหรับขึ้นสู่ยอดเขา

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -