สถานที่ตั้ง

จังหวัด ร้อยเอ็ด อำเภอ อำเภอเสลภูมิ ตำบล บึงเกลือ 45120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ มีความหลากหลายทางนิเวศวิทยา เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด และมีความเกี่ยวข้องกับวิถีการดำเนินชีวิตที่อาศัยอยู่รอบบึง

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บึงเกลือมีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่ มีแนวเขตติดต่อกับลำน้ำยัง เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตลอดปี เป็นแหล่งวัตถุดิบในการทอเสื่อขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่บ้าน เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ด ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาล มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ร้านอาหาร ห้องสุขาที่จอดรถ แพกลางน้ำ เป็นต้น ชุมชนที่อยู่รอบบึงเกลือมีบ้านบ่อแกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดประมาณ 180 ปี บริเวณที่ดินยังเป็นที่ปลูกพืชผักสวนครัว พืชไร่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำมากกว่า 20 ชนิด และมีนกน้ำอพยพมาอาศัยจำนวนมาก

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจเป็นประจำ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอาหาร แหล่งน้ำอุปโภค-บริโภคของชุมชนที่อยู่โดยรอบบึง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรโดยมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าแจกจ่ายไปยังพื้นที่การเกษตรกว่า 1,500 ไร่ สำหรับวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับบึงเกลือ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทงและบุญบั้งไฟ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

จากตัวอำเภอเสลภูมิใช้ทางหลวงหมายเลข 23 ไปประมาณ 1 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2259 (เสลภูมิ-หนองพอก) ประมาณ 7.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาบริเวณบ้านบากไปยังตำบลบึงเกลือระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร จะพบบ้านนาหัวคู่ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปปประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบแหล่งน้ำอยู่ด้านหลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -