สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ทั้งพันธุ์ปลาและพันธุ์พืช

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองเลิงบ่อเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 252 ไร่ มีแนวเขตติดต่อกับห้วยอูนเฒ่า และห้วยทราย ทำให้ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำมีระดับคงที่ ไม่ประสบปัญหาเรื่องความตื้นเขิน มีความหลากหลายของพืชน้ำ ไม่ว่าจะเป็นพืชใต้น้ำ พืชบนผิวน้ำ เช่นผักตบชวา จอก แหน ต้นกก บัว ปลา หลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำ เช่น  ปลาช่อน ปลาสร้อย ปลาซิว ปลาไหล เป็นต้น บริเวณรอบเป็นป่าโปร่งและพื้นที่นา มีความเป็นธรรมชาติมากในฤดูฝนปริมาณน้ำจะสูงขึ้น ทำให้มองเห็นเกาะเล็ก เกาะน้อย ดูสวยงามมาก น้ำมีความใส สะอาด ชาวบ้านที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำจะมาจับปลาในแหล่งน้ำแห่งนี้เป็นประจำ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในด้านเกษตรกรรม ด้านการประมงขนาดเล็ก เป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลา 

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวอำเภอพรรณานิคม ไปตามทางหลวงหมายเลข 22 ประมาณ 3 กิโลเมตร ผ่านบ้านม่วงไข่ เมื่อข้ามสะพานแล้วจะพบกับสามแยกเลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 3 กิโลเมตร ไปยังบ้านเปือย แหล่งน้ำอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -