สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำที่มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม มีความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บึงสูตรมีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ ยังไม่มีการปรับปรุงหรือแปรสภาพแหล่งน้ำ ทำให้มีพืชน้ำหลายชนิด เช่น บัว จอก แหน ต้นผือ เป็นต้น มีปริมาณน้ำขังตลอดทั้งปี มีปลาหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำแห่งนี้ ในบางช่วงจะมีนกน้ำจำนวนมากบินมาหากินบริเวณแหล่งน้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

แหล่งน้ำแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชนและสัตว์หลายชนิดที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงขนาดเล็ก การเกษตร และผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอโพนนาแก้วไปยังบ้านปุ่งน้อย ประมาณ 3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4064 แล้วตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบแหล่งน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -