สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร อำเภอ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบล ธาตุเชิงชุม 47000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หนองหารเป็นแหล่งน้ำที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มีความประวัติศาสตร์หรือนิทานพื้นบ้าน ตำนาน "พญาพังคี" หนองหารเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีชื่อเสียงและกว้างใหญ่มากแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์และสัตว์ เป็นแหล่งศึกษาอารยธรรมโบราณของชุมชน ความกว้างประมาณ
7 กิโลเมตร ยาว 18 กิโลเมตร พื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองเทศบาลเมือง สกลนคร กับอีก 10 ตำบล ของอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว ได้แก่ ตำบลธาตุเชิงชุม ตำบลธาตุนาเวง ตำบลเชียงเครือ ตำบลท่าแร่ ตำบลนาแก้ว ตำบลบ้านแป้น ตำบลนาตงวัฒนา ตำบลม่วงลาย ตำบลเหล่าปอแดง และตำบลงิ้วด่อน

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่อันดับสามของประเทศ แล้วใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 46,000 ไร่ ความลึกมากกว่า 6 เมตร เป็นแหล่งรองรับน้ำจากลำห้วยต่างๆหลายสาย แล้วยังเป็นต้นน้ำของลำน้ำก่ำซึ่งไหลลงสู่แม่น้ำโขง อำนวยประโยชน์ในด้านการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ การประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านในชุมชนรอบหนองหาร ในบริเวณหนองหารมีเกาะต่างๆกว่า 20 เกาะ เช่น เกาะดอนสวรรค์ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะที่วัดร้าง และพระพุทธรูปเก่าแก่ตามเกาะต่างๆเหล่านี้จะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่มากมาย เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด บางเกาะได้สร้างศาลาพักร้อน เช่น เกาะแก้ว เกาะดอนสะคาม และเกาะดอน-สะทุง ฯลฯ ซึ่งในเวลากลางวันสาหร่ายที่อยู่ใต้พื้นน้ำ เมื่อแดดส่องลงในน้ำจะเห็นสาหร่ายเป็นสีทอง 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การประมง การเลี้ยงสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งรองรับและบำบัดน้ำเสีย เป็นสถานที่จัดงาน แข่งเรือ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวจังหวัดสกลนคร และเป็นแหล่งท่องเทียวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางเข้าถึงโดยรถยนต์ หนองหารตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาล จังหวัดสกลนคร

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -