สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ อำเภอเมืองบึงกาฬ ตำบล บึงกาฬ 38000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญ มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีปลาหลายชนิด เช่น ปลาช่อน ปลาตะเพียน ปลาสร้อย เป็นต้น อีกทั้งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและนกน้ำหลายชนิด มีธรรมชาติที่สวยงาม

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 16,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบึงกาฬ ตำบลโคกก่อง และตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีทางน้ำเชื่อมต่อกับลำห้วยหลายสาย เช่น ห้วยกำแพง ห้วยปง ห้วยเปิด หน่วยงานที่ดูแลได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนโดยการขุดลอก เนื่องจากสภาพพื้นดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ตลอดปี มีการกำหนดอาณาเขตสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนบุกรุกพื้นที่แหล่งน้ำ น้ำในกุดทิงใหญ่มีความใสสะอาด สภาพธรรมชาติโดยทั่วไปยังคงสมบูรณ์ โดยรอบมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้ เมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลาก ทำให้มองเห็นเกาะกลางน้ำ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น บริเวณใกล้เคียงมีสวนยูคาลิปตัส มีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากขึ้นเรียงรายทอดยาวไปตามแหล่งน้ำและมีสำนักสงฆ์ดอนเจ้าปู่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

กุดทิงใหญ่เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อชุมชนและสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างยิ่งชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณแหลงน้ำใช้น้ำเพื่อการเกษตร ทั้งทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ประมงขนาดเล็ก และเพื่อการดำรงชีวิต สัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในแหล่งน้ำใช้ประโยชน์จากน้ำในด้านเป็นแหล่งอาหาร ขยายพันธุ์สืบต่อไป

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางเข้าถึงโดยรถยนต์ ตามทางหลวงหมายเลข 212 แยากจากถนนสาย 212 ก่อนจะถึงบ้านท่าไคร้ ระหวางกิโลเมตร 141-142 ไปตามถนนหลวงชนบทประมาณ 2 กิโลเมตร จะพบกุดทิงใหญ่

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -