สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อชุมชนทั้งด้านการอุปโภค-บริโภค มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งที่ทำมาหากินและสร้างรายได้ของชาวบ้านนอกจากนี้ยังทัศนียภาพที่สวยงาม

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองอังฮ่ามีพื้นที่ประมาณ 1,200 ไร่ มีความลึก 5-6 เมตร มีน้ำตลอดทั้งปี มีแนวเขตติดต่อกับห้วยอังฮ่า ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ตำบลหอตำ ตำบลนากั้ง และตำบลปากคาด สภาพแหล่งน้ำยังมีความเป็นธรรมชาติ พื้นที่โดยรอบเป็นป่าสลับกับพื้นที่การเกษตร ภายในแหล่งน้ำเป็นทีอยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปลาหลายชนิด เช่น ปลาช่อน ปลากดุก ปลาชิว ปลาตะเพียนและนกน้ำที่อพยพมาหากินในช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ำ รวมทั้งสัตว์นานาชนิด เป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวใช้น้ำในการผลิตประปาหมู่บ้าน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอปากคาด ไปตามทางหลวงหมายเลข 212 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปยังบ้านวังด่านประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบแหล่งน้ำอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -