สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อท้องถิ่นในการดำรงชีวิต มีทัศนียภาพที่สวยงาม และยังเป็นสถานที่ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

ตำนานความเชื่อ

บริเวณนี้สามารถมองเห็นบั้งไฟพญานาคได้ชัดเจนแห่งหนึ่ง ในแต่ละปีจะมีชาวบ้านในท้องถิ่นแล้ะตบลข้างเคียงมารอชมปรากฏการณ์นี้เป็นประจำ

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองหินตันมีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ มีน้ำตลอดปี รับน้ำมาจากห้วยหินตัน มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามเนื่องจากมีบัวสีขาวขึ้นอยู่จำนวนมากช่วยเพิ่มทัศนียภาพให้สวยงามยิ่งขึ้น ในแหล่งน้ำมีพืชน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิด แหล่งน้ำน้ำจึงมีความอุดมสมบูรณ์้ป็นแหล่งสร้างรายได้ของชาวบ้าน บริเวณโดยรอบเป็นป่าโปร่งและพื้นที่ทำการเกษตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

แหล่งน้ำแห่งนี้ใช้สำหรับการเกษตร จับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากอำเภอปากคาดตามทางหลวงหมายเลข 212 สายหนองคาย-บึงกาฬ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปยังบ้านเวินโดน ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบแหล่งน้ำอยู่ท้ายหมู่บ้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -