สถานที่ตั้ง

จังหวัด หนองคาย

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแหล่งธรรมชาติที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติและทัศนียภาพสวยงาม 

ตำนานความเชื่อ

มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และนิทานพื้นบ้าน เป็นที่ตั้งของศาลเจ้า ซึ่งประชาชนในท้องถิ่นในความเคารพศรัทธา จากคำบอกเล่าในอดีตได้มีพญานาคคาบลูกแก้วมาคายไว้ที่บริเวณนี้ ทำให้พื้นดินยุบตัวกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านจังเรียกต่อๆกันมาว่า "หนองคาย" แล้ะเป็นสถานที่จัดงานประเพณีที่สำคัญของตำบลวัดธาตุ

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

-

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

บึงหนองคายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุกของตำบลวัดธาตุ มีพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ มีแนวเขตติดต่อกับห้วยหลุบปิ้ง ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำจะมีน้อย และขุ่น ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทางหน่วยงานที่ดูแลได้ทำการปรับปรุงแหล่งน้ำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น โดยดำเนินการขุดลอกเฉพาะแต่บริเวณขอบบึงแต่บริเวณกลางบึงยังคงสภาพธรรมชาติ มีต้นหญ้าขึ้นปกคลุม ชาวบ้านใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์จำพวกโค กระบือ แต่ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำจะสูงจนท่วมขึ้นมาบริเวณลานกว้างซึ่งอยู่ติดกับชุมชน ช่วงนี้จะมีพืชน้ำหลายชนิดขึ้นอยู่ในบึง เช่น บัวหลากสี จอก แหน ต้นกก และจะมีสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก สัตว์น้ำ นกน้ำ จำนวนมากมายอาศัยอยู่ในบึง ทำให้เกิดความสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

สภาพของแหล่งน้ำยังคงธรรมชาติ ในช่วงฤดูแล้งเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์จำพวกโค กระบือ ในฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด และเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ ยังใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง  

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางจากตัวเมืองจังหวัดหนองคายไปทางหลวงหมายเลข 3079 ประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบวัดวิหารบำเพ็ญธรรม จากนั้นให้เลี้ยวขวาบริเวณสามแยกไปอีกประมาณ 800 เมตร เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 2 กิโลเมตร และจึงเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 800 เมตร จะพบแหล่งน้ำขนาดใหญ่อยู่ทางด้านซ้ายมือ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -