สถานที่ตั้ง

จังหวัด หนองบัวลำภู

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

เป็นแหล่งน้ำที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ โดยเดิมบริเวณนี้เป็นสถานที่เลี้ยงช้างจึงเกิดเป็นแอ่งน้ำขึ้น และมีน้ำขังตลอดปี ชาวบ้านเรียกว่า "หนองบัว" มาจนถึงปัจจุบัน และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จยกกองทัพมาบริเวณนี้ ทางจังหวัดจังได้สร้างศาลสมเด็จพระนเรศรมหาราชขึ้นเป็นอนุสรณ์ในบริเวณสวนสาธารณริมหนอง ในวันที่ 25 มกราคมของทุกปี ทางจังหวัดจะจัดให้มีงานเฉลิมฉลองและมีพิธีการถวายสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

หนองบัวมีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่ มีน้ำขังตลอดปี มีการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน ด้านหลังแหล่งน้ำมองเห็นเทือกเขาภูพานคำทอดยาวดูสวยงาม ยามเย็นจะมีประชาชนมานั่งพักผ่อนและออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

-

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชน

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

-

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

เดินทางเข้าถึงโดยรถยนต์ไปจังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวตั้งอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภู

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -