สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุบลราชธานี อำเภอ อำเภอสิรินธร ตำบล คำเขื่อนแก้ว 34350

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่ง

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแก่งกลางลำน้ำมูลที่ใหญ่ที่สุด และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นโขดหินทรายขนาดใหญ่ เป็นเกาะหินกลางลำน้ำมูลอยู่ด้านล่างดอนตะนะ กระแสน้ำที่่ไหลเชี่ยว ซัดเซาะลงในแนวโขดหินสูง และไหลตามร่องหิน 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง
ลักษณะทั่วไป