สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอเมืองขอนแก่น ตำบล ท่าพระ 40260

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่ง

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นแก่งหินในแม่น้ำชี เดิมมีน้ำเข้มและใสเหมือนสีฟ้าจึงเรียกว่า "แก่งฟ้า" ตลิ่งทั้งสอบข้างสูง ปัจจุบันมีน้ำมากเนื่องจากสร้างเขื่อนยางบริเวณใต้แก่งฟ้า จึงทำให้มีน้ำมากตลอดปีไม่สามารถมองเห็นแก่งได้เช่นในอดีต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ทัศนียภาพความเป็นแก่งจมอยู่ในพื้นน้ำตลอดปี

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง
ลักษณะทั่วไป