สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร อำเภอ อำเภอเต่างอย ตำบล จันทร์เพ็ญ 47260

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นหน้าผาสูงชัน มีภาพแกะสลักโบราณ และจุดชมวิว

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

       เป็นศิลปะหินและเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของคนโบราณ ซึ่งนักโบราณคดีคำนวณอายุภาพสลักบนฝาหินว่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี และเป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชนก่อนประวัติศาสตร์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินทรายของหมวดหินภูพานจัดอยู่ในยุคครีเทเซียสตอนต้นประกอบด้วยหินทรายสีจางถึงสีเหลืองปนน้ำตาลมีเม็ดกรวด และชั้นเฉียงระดับ สลับชั้นบางของหินดินดาน และหินกรวดมน ต่อมาภายหลังชั้นหินทรายถูกกัดกร่อน และผุพังตามแนวรอยแตก เหลือเป็นหน้าผาสูงชัน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

         ลักษณะภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทราย มีความสูง 300 - 600 เมตร จากระดับน้ำทะเล บริเวณเทือกเขามีที่ราบหลังเต่ายาวประมาณ 10 กิโลเมตร รายล้อมด้วยภูเขาสูงชันเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญ 
        ดิน สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายความสามารถอุ้มน้ำได้น้อย
        น้ำ แม่น้ำหลายสาย ไหลลงสู่แม่น้ำพุง ห้วยบางทราย ห้วยหวด ห้วยเลา และอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ถึง 19 แห่ง ที่น่าสนใจได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหวด อ่างเก็บน้ำตาน้อย 
        ขยะ  พบเห็นขยะบริเวณเส้นทางเดิน
        ภูมิทัศน์ บนยอดเขามองเห็นภุมิทัศน์สภาพป่าสมบูรณ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม้ได้แก่ ไม้ตะเคียน มะค่าโมง ตะแบก เต็ง รัง แดง เหียง พลวง กะบก ประดู่ พยุง ไม้ไผ่และหวาย ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
        สัตว์ป่า ส่วนสัตว์ป่าจะประกอบไปด้วย เก้ง กวาง หมูป่า หมาไน นกชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักคือ พระสงฆ์ และนักท่องเที่ยว

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

        ดัดแปลงพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของสงฆ์ ซึ่งบดบังทัศนียภาพ โดยเฉพาะบริเวณจุดชมวิว

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        บนยอดเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชมวิวทิวทัศน์

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก