สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร อำเภอ อำเภอวาริชภูมิ ตำบล ค้อเขียว 47150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        มีลักษณะเป็นชะง่อนหินใหญ่ที่เกิดจากการผุกร่อนพังทลายอยู่ในเขตป่าสงวนบนภูผาทอง เทือกเขาภูพาน เดิมมีพระทอง จึงเรียกว่า "ถ้ำพระทอง" ปัจจุบันคงเหลือแต่พระหินสัมฤทธิ์ไม้ และศิลาจารึกสมัยเมื่อกว่า 1,000 ปีมาเเล้ว 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
แผนที่