สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอกุฉินารายณ์ ตำบล กุดหว้า 46110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น
- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นลานหินกว้างบนยอดเขา มีรูปทรงที่แปลกตา และบนยอดขาสามารถมองเห็นวิวป่าที่สมบูรณ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา เป็นภูเขาหินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาขนาดเล็ก ที่มีสะพานหินซึ่งมีลักษณะเป็นสะพานที่มีรูปลักษณ์สวยงาม
        ดินร่วนปนทราย
        ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อยในพื้นที่
        ภูมิทัศน์ บนยอดเขามองเห็นสภาพป่าและลานหินที่รูปลักษณ์น่าสนใจ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ เป็นป่าเบญจพรรณ

ประเภทการใช้ประโยชน์

        เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่สำหรับศึกษาวิจัย

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ลานจอดรถ อาคาร วัด ร้านค้า ห้องน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -