สถานที่ตั้ง

จังหวัด กาฬสินธุ์ อำเภอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล ภูปอ 46000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        ยอดเขาสูง 336 เมตร จากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง หรือสูง 94 เมตร จากพื้นที่ดินล่างทอดตัว ตามแนวทางตะวันออก-ตะวันตก ด้านทิศเหนือเป็น เขตอำเภอสหัสขันธุ์ ด้านทิศใต้ เป็นเขตอำเภอเมือง กาฬสินธุ์ แหล่งหินศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ณ ที่นี้เป็น ภาพสลักรูปพระนอนบนแผ่นหินใต้เพิงผา 2 แห่งอยู่ทางด้านตะวันตก ในเขตวัดพระอินทร์ประทานพร บ้าน โพนคำ ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ที่รุ้ง 16 องศา 37 ลิปดาเหนือและแวง 103 องศา 38 ลิปดาตะวันออก ภาพสลัก 2 รูป อยู่บนผาหินต่างระดับกัน ภาพแรกสลักอยู่ผนัง หินใต้เพิงผาเชิงเขา สูงจากพื้นดิน ที่วัดประมาณ 5 เมตร ภาพที่สองอยู่บนผนังหินใต้เพิงผาเกือบถึงยอดเขาสูง จากพื้นดินด้านล่างประมาณ 80 เมตร มีบันไดทางขึ้นและมีที่พักเป็นระยะ ๆ

ตำนานความเชื่อ

        มีเรื่องเล่าสืบ ๆ กันมาว่า พระพุทธไสยาสน์ภูปอทั้ง ๒ องค์นี้ สร้างในสมัยที่สร้างพระธาตุพนม กล่าวคือ เมื่อข่าวการก่อสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระอุรังคธาตุ (ธาตุพนม) แผ่กระจายออกไปในหัวเมืองต่าง ๆ ประชาชนต่างก็พากันให้ความร่วมมือในการก่อสร้างพระเจดีย์ดังกล่าวนั้น และมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากเมืองแดนใต้ ประสงค์จะไปร่วมก่อสร้างเจดีย์ธาตุพนม พอเดินทางมาถึงบริเวณภูปอแห่งนี้ก็หยุดพักและได้ทราบข่าวว่าพระธาตุพนมได้สร้างและสมโภชเสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าประชาชนกลุ่มนั้นจึงได้ปรึกษากันแล้วตกลงว่าให้ฝังสมบัติที่พากันนำมาไว้ที่ภูปอ และมีดำริก่อสร้างสิ่งที่เป็นเครื่องระลึกและเป็นพุทธบูชา จึงได้พากันสลักหินเป็นพระพุทธรูป ซึ่งแสดงถึงภาพปางไสยาสน์ในท่าตอนที่ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน  แล้วตั้งคำปริศนาธรรมไว้ว่า “พระหลงหมู่อยู่ถ้ำภูบก แสงตาตกมีเงินเจ็ดแสน ไผหาได้กินทานหาแหน่ เหลือจากหั่นกินเสี้ยงบ่หลอ”

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

        แหล่งศิลปะถ้ำสมัยประวัติศาสตร์ ณ ที่นี้เป็นภาพสลักรูปพระนอนบนแผ่นหินใต้เพิงผา 2 แห่ง อยู่เขาทางด้านทิศตะวันตกในเขตวัดอินทรประทานพร บ้านโนนสวรรค์ ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังกาฬสินธุ์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นหมวดหินเสาขัว และหมวดหินภูพาน หมวดหินทั้งสองวางตัวเรียงซ้อนต่อเนื่องกัน เอียงเทไปทางทิศตะวันตกด้วยมุมเอียงประมาณ 10 องศา

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับกับเนินเขาไม่สูงนัก 
        เป็นดินร่วนนทราย
        พบเห็นขยะเล็กน้อยในพื้นที่
        ภูมิทัศน์  มองเห็นสภาพป่าและลานหิน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ สภาพป่าเป็นป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้มะค่าโมง ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่
        สัตว์ป่า มีสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ง่าย เช่นกระรอก กระแต อีเห็น กระต่ายป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        วัด

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ลานจอดรถ อาคาร วัด ร้านค้า ห้องน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ