สถานที่ตั้ง

จังหวัด เลย อำเภอ อำเภอวังสะพุง ตำบล เขาหลวง 42130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นถ้ำขนาดใหญ่ปากถ้ำกว้างประมาณ 10 เมตร ถ้ำลึกประมาณ 160 เมตร บริเวณปากถ้ำประดิษฐานพระพุทธรูป และรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) และพระอาจารย์ประยุทธ  ธัมมยุตโต บริเวณทางขึ้นร่มรื่น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ