สถานที่ตั้ง

จังหวัด แพร่ อำเภอ อำเภอลอง ตำบล บ้านปิน 54150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่ง

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นโขดหินกลางแม่น้ำยม มีลักษณะสวยงาม มีน้ำไหลตลอดปี ช่วงผ่านหุบเขาน้ำจะไหลแรงในฤดูฝน มีอาณาบริเวณกว้างขวาง ถึง 80 ไร่ เป็นบริเวณที่มีแม่น้ำยมไหลมารวมกันจนเป็นแอ่งขนาดใหญ่และลึก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง
ลักษณะทั่วไป