สถานที่ตั้ง

จังหวัด ปราจีนบุรี อำเภอ อำเภอประจันตคาม ตำบล บุฝ้าย 25130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แก่ง

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

      แก่งสลัดได  เป็นแก่งน้ำใหญ่ในลำคลองประจันตคามสภาพเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขา ชาวบ้านเรียกว่า น้ำตกตะคร้อ เพราะเป็นช่วงเปลี่ยนระดับของแม่น้ำ ทำให้หินทรายยุบตัวลงเป็นแผ่น มี 3 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่มาก มีน้ำไหลเชี่ยวเฉพาะหน้าฝน ไหลลดระดับตามแก่งหิน สองฟากฝั่งมีเนินเขา และมีป่าโปร่งเหมาะแก่การเดินเล่นและพักผ่อน น้ำในแอ่งใสสะอาด สามารถลงเล่นได้  บริเวณโดยรอบมีต้นสลัดได 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมบริเวณแก่งสลัดไดเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขา มีน้ำตกมากไหลเชี่ยวใน ฤดูฝน ผ่านแก่งหิน สองฟากมีเนินเขา เป็นป่าโปร่งสภาพเป็นแก่งน้ำไหลตามหุบเขาเทือกเขาใหญ่ มีน้ำไหลเชี่ยวเฉพาะหน้าฝน ไหลลดระดับตามแก่งหิน สองฝากมีเนินเขา และมีป่าโปร่งเหมาะแก่การเดินเล่นและพักผ่อน น้ำในแอ่งใสสะอาด สามารถลงเล่นได้

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแก่ง
ลักษณะทั่วไป
- ไม่มีข้อมูล -